Авторизація
Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки

Уряд удосконалив механізм захисту речових прав на земельні ділянки. Внесено зміни до низки нормативно-правових актів Кабінету Міністрів. Зокрема, передбачається, що державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 року, відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі. Також запроваджується перевірка наявності та автентичності кадастрового номера земельної ділянки в Державному земельному кадастрі вже під час формування державним реєстратором заяви в режимі реального часу. Документом визначаються способи виправлення технічних помилок у разі виявлення державним реєстратором прав на нерухоме майно у отриманих з Державного земельного кадастру відомостях про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з Державного реєстру земель. Удосконалено процедури встановлення особи та перевірки її дієздатності під час проведення реєстраційних дій, не пов'язаних із вчиненням нотаріальної дії. Крім того, надано можливість ідентифікації особи з метою одержання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом застосування мобільного електронного цифрового підпису чи іншого засобу, що дає можливість однозначно ідентифікувати таку особу.


 


 


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 6 грудня 2017 р. № 925


Київ


Деякі питання удосконалення механізмів
захисту речових прав на земельні ділянки


Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Установити, що надсилання державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно повідомлення в електронній формі до державного кадастрового реєстратора та отримання відповіді на нього, надання сервісної послуги з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо власника об’єкта нерухомого майна здійснюються після впровадження програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, але не пізніше 1 березня 2018 року.

 2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців другого—п’ятого і двадцять першого—двадцять третього підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 березня 2018 року.


Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН


Інд. 29


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2017 р. № 925


 


ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України


  1. У Положенні про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 923 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2584):


1) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:


“Перший заступник голови Комісії та заступник голови Комісії обираються з числа її членів на засіданні Комісії шляхом відкритого голосування.”;


2) пункт 13 викласти в такій редакції:


“13. Засідання Комісії проводить її голова, а в разі його відсутності — перший заступник голови Комісії. У разі відсутності першого заступника голови Комісії засідання проводить заступник голови Комісії.”. 1. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 “Деякі питання ведення Державного земельного кадастру” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598):


1) доповнити Порядок пунктом 1391 такого змісту:


“1391. У разі виявлення державним реєстратором прав на нерухоме майно в отриманих з Державного земельного кадастру відомостях про власників, користувачів земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, неповної або неточної інформації, що унеможливлює ідентифікацію відповідної особи, такий державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно надсилає повідомлення за формою згідно з додатком 29 в електронній формі, в якому зазначається виключний перелік відомостей, що є неповними або неточними.


Адміністратор Державного земельного кадастру в режимі реального часу забезпечує передачу повідомлення державного реєстратора прав на нерухоме майно до Державного кадастрового реєстратора за місцезнаходженням земельної ділянки.”;


2) абзац перший пункту 140 після слів “Державного земельного кадастру” доповнити словами і цифрами “(крім випадку надсилання повідомлення в електронній формі відповідно до пункту 1391 цього Порядку)”;


3) пункт 141 доповнити підпунктом 31 такого змісту:


“31) відомості про державного реєстратора прав на нерухоме майно — прізвище, ім’я, по батькові та найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, найменування нотаріального округу (в разі надсилання повідомлення в електронній формі відповідно до пункту 1391 цього Порядку);”;


4) у пункті 144:


доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:


“31) надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 в електронній формі;”;


доповнити пункт абзацом такого змісту:


“Технічний адміністратор Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в режимі реального часу забезпечує передачу повідомлення Державного кадастрового реєстратора до державного реєстратора прав на нерухоме майно, яким надсилалося повідомлення відповідно до пункту 1391 цього Порядку.”;


5) пункт 149 після слів “повідомляє заявникові” доповнити словами і цифрами “(у випадку, передбаченому пунктом 1391 цього Порядку, — державному реєстраторові прав на нерухоме майно у порядку, передбаченому пунктом 144 цього Порядку)”;


6) пункт 187 доповнити підпунктами 4—6 такого змісту:


“4) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;


5) особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, для виконання зазначених робіт;


6) нотаріусам під час вчинення нотаріальних дій щодо земельної ділянки (крім посвідчення заповіту) для отримання витягу з Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку.”. 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р. № 2, ст. 108, № 68, ст. 2301, № 91, ст. 2973; 2017 р., № 59, ст. 1802):


1) у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою, пункти 7—10 викласти в такій редакції:


“7. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації, та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.


У разі коли оригінали документів, необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформлені такими органами відповідно до законодавства.


У разі коли особа, речові права, обтяження речових прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, не подається.


У такому разі заявник пред’являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, з якого державним реєстратором, уповноваженою особою виготовляється копія, що додається до документів, поданих для державної реєстрації прав. 1. Державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис.


Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа обов’язково зазначають відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав, передбачені Порядком ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145).


За бажанням заявника — власника об’єкта нерухомого майна в заяві зазначається електронна адреса такого власника для здійснення з ним зворотного зв’язку у передбачених законодавством випадках. 1. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника.


Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.


Особа іноземця та особа без громадянства встановлюються за паспортним документом іноземця.


У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.


Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.


Заява не підлягає формуванню та реєстрації виключно у випадках, передбачених Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”. 1. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа з оригіналів документів чи відповідно оформлених копій необхідних для державної реєстрації прав документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, обов’язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, які додаються до заяви.


Не підлягають виготовленню та долученню до заяви електронні копії документів, що пред’являються заявником з метою встановлення його особи, а також електронна копія документа, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, чи документа, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав.”;


доповнити Порядок пунктом 101 такого змісту:


“101. Під час формування та реєстрації заяви щодо державної реєстрації прав на земельну ділянку автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу отримуються відомості Державного земельного кадастру про таку земельну ділянку, у тому числі з метою перевірки її кадастрового номера щодо його наявності та автентичності, а також з метою встановлення наявності відомостей про власників, користувачів такої земельної ділянки, перенесених з державного реєстру земель, що містяться в Державному земельному кадастрі, та відповідності таким відомостям про власників, користувачів відомостей, зазначених заявником у заяві.


Під час формування та реєстрації заяви щодо державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, утворений у результаті нового будівництва чи реконструкції, на об’єкт незавершеного будівництва автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у режимі реального часу отримуються відомості Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів (далі — Єдиний реєстр документів) про документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, або у разі проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва — про документ, що відповідно до вимог законодавства дає право на проведення будівельних робіт.


Відомості, отримані відповідно до абзаців першого та другого цього пункту, обов’язково зберігаються в електронній формі в Державному реєстрі прав та додаються до відповідної заяви для подальшого використання державним реєстратором.”;


пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:


“11. Формування та реєстрація заяв проводиться в порядку черговості звернення заявників до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.


У разі коли після формування та реєстрації заяви до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса звернувся інший заявник щодо того самого майна, державний реєстратор, уповноважена особа приймає відповідні документи, формує та реєструє заяву. 1. Розгляд заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, здійснюється державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на таке майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.


Під час розгляду заяви та документів, поданих для державної реєстрації прав, державний реєстратор обов’язково використовує відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, а також відомості з інших інформаційних систем, доступ до яких передбачено законодавством, у тому числі відомості з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів.


У разі коли відомості Державного земельного кадастру про власників, користувачів земельної ділянки, перенесені з державного реєстру земель, містять неповну або неточну інформацію, що унеможливлює ідентифікацію особи, державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав надсилає відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), повідомлення в електронній формі державному кадастровому реєстраторові про уточнення інформації в Державному земельному кадастрі, в якому зазначається виключний перелік відомостей, що є неповними або неточними.


Доступ до відомостей Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру документів забезпечується за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.


Інформаційна взаємодія між Державним реєстром прав та Єдиним реєстром документів здійснюється інформаційно-телекомунікаційними засобами в електронній формі у порядку, визначеному Мін’юстом разом з Мінрегіоном.


Державний реєстратор у разі наявності в нього паперових носіїв інформації (реєстрових книг, реєстраційних справ, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації) використовує також відомості, які містяться на відповідних носіях інформації.”;


в абзаці третьому пункту 13 та абзаці четвертому пункту 14 слово і цифру “пункту 8” замінити словом і цифрою “пункту 9”;


пункти 15 і 16 викласти в такій редакції:


“15. У разі подання заявником додаткових документів, необхідних для державної реєстрації прав, до раніше поданої заяви, у тому числі до такої, розгляд якої зупинено, державний реєстратор, уповноважена особа відповідно до пункту 9 цього Порядку встановлює особу заявника, перевіряє обсяг його повноважень та вносить до бази даних заяв відомості про додаткові документи, подані заявником.


З оригіналів поданих заявником додаткових документів чи відповідно оформлених копій необхідних для державної реєстрації прав документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, державний реєстратор, уповноважена особа обов’язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до відповідної заяви.


Після внесення відомостей про додаткові документи до бази даних заяв державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав редагує відповідну раніше подану заяву та роздруковує її. Після проставляння на заяві заявником (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) власного підпису така заява та додаткові документи, подані заявником, долучаються до документів, поданих для державної реєстрації прав. 1. Заява може бути відкликана заявником у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації шляхом звернення заявника до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.


Така заява формується та реєструється за правилами, передбаченими пунктами 8 та 9 цього Порядку.


За відсутності підстав для відмови у задоволенні заяви про відкликання раніше поданої заяви державний реєстратор, уповноважена особа невідкладно повертає заявникові оригінали документів чи відповідно оформлені копії документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, поданих для державної реєстрації прав, а також документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.


Державний реєстратор, уповноважена особа під час повернення документів відповідно до пункту 9 цього Порядку встановлює особу заявника та перевіряє обсяг його повноважень, крім випадків, коли повернення документів здійснюється одночасно з поданням заяви про відкликання раніше поданої заяви.


Заява, що долучалася до документів, поданих для державної реєстрації прав, заява про відкликання раніше поданої заяви, а також інші документи, що були отримані у паперовій формі державним реєстратором під час розгляду заяви та не підлягають поверненню заявнику, зберігаються суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріусом протягом трьох років. Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, зберігаються в електронній формі у зазначеному Реєстрі.


За наявності підстав для відмови у задоволенні заяви про відкликання раніше поданої заяви державний реєстратор приймає відповідне рішення.


У задоволенні заяви про відкликання раніше поданої заяви може бути відмовлено в разі, коли:


за результатами розгляду заяви державним реєстратором вже прийнято рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації;


із заявою про відкликання раніше поданої заяви звернулася неналежна особа;


заява не подавалася до відповідного суб’єкта державної реєстрації прав, нотаріуса.


У разі коли заявник за власним бажанням отримує рішення державного реєстратора щодо відмови у задоволенні заяви про відкликання раніше поданої заяви у паперовій формі особисто, державний реєстратор, уповноважена особа відповідно до пункту 9 цього Порядку встановлює особу заявника та перевіряє обсяг його повноважень.”;


пункт 18 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:


“У разі надходження відповідно до цього Порядку відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку державний реєстратор за зазначеним у заяві кадастровим номером за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав приймає виключно рішення щодо відмови в державній реєстрації прав.”.


У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;


пункт 20 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:


“Під час проведення державної реєстрації права спільної власності на земельну ділянку щодо одного із співвласників у разі наявності у відомостях Державного земельного кадастру, отриманих відповідно до цього Порядку, відомостей про право спільної власності на земельну ділянку із зазначенням усіх співвласників, перенесених з державного реєстру земель, державний реєстратор одночасно з державною реєстрацією права спільної власності щодо одного із співвласників також переносить відомості про інших співвласників на таку земельну ділянку до відповідного відкритого розділу в Державному реєстрі прав.


Перенесення відомостей про кожного із співвласників на земельну ділянку у випадку, передбаченому абзацом третім цього пункту, здійснюється виключно за відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про перехід права власності відповідного співвласника до третьої особи.


У разі наявності в отриманих відповідно до цього Порядку відомостях Державного земельного кадастру, крім відомостей про право власності на земельну ділянку, перенесених з державного реєстру земель відомостей про інші речові права, державний реєстратор одночасно з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав також переносить такі відомості з Державного земельного кадастру про речові права на таку земельну ділянку, про суб’єктів зазначених прав до відповідного відкритого розділу.”.


У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;


у пункті 21:


абзац перший після слова “або” доповнити словами “у випадках, передбачених законом, до”;


абзац другий виключити;


абзац перший пункту 22 викласти в такій редакції:


“22. Після внесення відомостей до Державного реєстру прав державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення зазначеного Реєстру з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, формує витяг з нього про державну реєстрацію прав, який розміщується на веб-порталі Мін’юсту для доступу до нього заявника з метою перегляду, завантаження і друку.”;


останнє речення абзацу першого пункту 24 виключити;


у пункті 25:


в абзаці першому слова “з відповідними відомостями заявника про отримання документів в повному обсязі,” виключити;


абзац четвертий викласти в такій редакції:


“Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, а також електронні копії оригіналів документів чи відповідно оформлених копій документів у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 7 цього Порядку, виготовлені шляхом сканування та долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у зазначеному Реєстрі.”;


доповнити пункт абзацом такого змісту:


“В електронній формі у Державному реєстрі прав також зберігаються електронні копії надісланих у передбачених законом випадках державним реєстратором у паперовій формі запитів та відповідей на них, що виготовлені шляхом сканування, та у разі використання інформації з наявних у державного реєстратора паперових носіїв інформації (реєстрових книг, реєстраційних справ, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), — виготовлені шляхом сканування копії документів, що містять таку інформацію.”;


в абзаці першому пункту 27, абзацах першому—другому пункту 28 слово і цифру “пункту 9” замінити словом і цифрою “пункту 7”;


абзац третій пункту 29 виключити;


в абзаці першому пунктів 31 та 33 слово і цифру “пункту 9” замінити словом і цифрою “пункту 7”;


пункт 34 доповнити абзацом такого змісту:


“В електронній формі у Державному реєстрі прав також зберігаються виготовлені шляхом сканування електронні копії документів, передбачені абзацом п’ятим пункту 25 цього Порядку.”;


пункти 46 і 47 виключити;


пункт 53 викласти в такій редакції:


“53. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).


У разі наявності в заявника копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія.


Державна реєстрація прав у випадку, передбаченому цим пунктом, проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), з обов’язковим зазначенням у Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.”;


доповнити Порядок пунктом 571 такого змісту:


“571. Для державної реєстрації прав, що набувається не у результаті вчинення нотаріальних дій або не на підставі документів, виданих (оформлених) органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, також подаються документи, що визначають обсяг цивільної правоздатності, дієздатності фізичних та юридичних осіб, а також обсяг повноважень представника фізичної або юридичної особи.


Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі її установчих документів, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.”;


пункт 59 виключити;


доповнити Порядок після розділу “Особливості державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, будівництво якого здійснювалося із залученням коштів фізичних та юридичних осіб або у результаті діяльності житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного та іншого кооператива” розділом такого змісту:


“Особливості державної реєстрації речових прав на земельні ділянки 1. 811. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.


Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови встановлення факту переходу прав від особи, відомості про яку містяться в Державному земельному кадастрі, до особи, що заявляє свої права.


Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, якщо такі права набуті згідно з рішенням органу влади чи орану місцевого самоврядування, проводиться за умови встановлення факту відсутності відомостей про речові права інших осіб на таку земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. 1. 812. Для державної реєстрації права власності та права постійного користування на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у постійне користування із земель державної або комунальної власності, подається рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність чи надання у постійне користування або про затвердження документації із землеустрою щодо формування земельної ділянки та передачу її у власність чи надання у постійне користування.

 2. 813. Державна реєстрація зміни строку права оренди земельної ділянки, реєстрацію якого проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови наявності відповідних відомостей про зареєстровані права в Державному земельному кадастрі.


Державна реєстрація права оренди земельної ділянки, реєстрацію якого не проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент його набуття, проводиться за умови відсутності відомостей про зареєстровані інші речові права в Державному земельному кадастрі чи Державному реєстрі прав.


При цьому строк права оренди обчислюється з урахуванням строку дії договору оренди, який починається з моменту його укладення. 1. 814. Державна реєстрація сервітуту на частину земельної ділянки проводиться виключно за наявності відомостей про межі такого сервітуту в Державному земельному кадастрі.”;


2) у Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:


у пункті 3:


абзац другий після слова “Мін’юсту” доповнити словами “, у тому числі з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу зазначеного Реєстру”;


доповнити пункт абзацом такого змісту:


“Надання сервісної послуги здійснюється на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього Реєстру.”;


пункт 4 викласти в такій редакції:


“4. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта нерухомого майна, наявні в ньому, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта нерухомого майна.


Якщо за зазначеними особою ідентифікаторами пошуку щодо суб’єкта, визначеними у пункті 17 цього Порядку, в Державному реєстрі прав знайдено записи щодо більше ніж одного об’єкта нерухомого майна, така особа отримує для ознайомлення сформований за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав перелік записів про такі об’єкти із зазначенням їх адрес (кадастрових номерів земельних ділянок) та окремо записи, що не містять відомості про адресу об’єкта нерухомого майна.


Після ознайомлення з відповідним переліком особа може отримати щодо кожного з об’єктів нерухомого майна інформацію з Державного реєстру прав.


За бажанням особи інформація з Державного реєстру прав може також містити відомості про виникнення, перехід і припинення права власності та інших речових прав, обтяження таких прав, а також про внесені зміни до відповідного запису Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.”;


абзац перший пункту 5 після слів “Державного реєстру прав” доповнити словами “щодо кожного окремого об’єкта нерухомого майна”;


пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:


“9. Державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис. Така заява залишається у суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісі або нотаріуса.


Заява не підлягає реєстрації у базі даних заяв виключно у разі відсутності документа про сплату адміністративного збору за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадків, передбачених законом. 1. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу встановлює особу заявника.


Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.


Особа іноземця та особи без громадянства встановлюються за паспортним документом іноземця.


У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа або уповноважена особа фронт-офісу перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.


Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів.”;


в абзаці першому пункту 13 слова “Примірник заяви, що залишився у суб’єкта державної реєстрації прав, фронт-офісі або нотаріуса,” замінити словом “Заява,”;


пункт 14 викласти в такій редакції:


“14. Інформація з Державного реєстру прав в електронній формі через веб-портал Мін’юсту надається користувачам, яких ідентифіковано шляхом використання електронного цифрового підпису, електронної системи ідентифікації “Bank ID” чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати таку особу.”;


пункт 15 виключити;


пункт 17 викласти в такій редакції:


“17. Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 86, ст. 3145).


Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо об’єкта нерухомого майна здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:


реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;


кадастровий номер земельної ділянки;


адреса об’єкта нерухомого майна.


Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо суб’єкта здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:


для фізичних осіб: • прізвище, ім’я та за наявності по батькові;

 • номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;


для юридичних осіб: • повне найменування юридичної особи;

 • ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.”;


у пункті 18 слова і цифри “Відомості, зазначені у пункті 15 цього Порядку,” замінити словами “Відомості про користувача,”;


3) у Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому зазначеною постановою:


пункт 6 викласти в такій редакції:


“6. Інформація з Державного реєстру прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо одного об’єкта нерухомого майна, а також відомості з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, які є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, їх обтяжень щодо такого об’єкта нерухомого майна.


Якщо за зазначеними користувачем ідентифікаторами пошуку щодо суб’єкта, визначеними у пункті 10 цього Порядку, в Державному реєстрі прав знайдено записи щодо більше ніж одного об’єкта нерухомого майна, така особа отримує для ознайомлення сформований за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав перелік записів про такі об’єкти із зазначенням їх адрес (кадастрових номерів земельних ділянок) та окремо записи, що не містять відомості про адресу об’єкта нерухомого майна.


Після ознайомлення з відповідним переліком користувач може отримати щодо кожного з об’єктів нерухомого майна інформацію з Державного реєстру прав.


За бажанням користувача інформація з Державного реєстру прав може також містити відомості про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав, обтяження таких прав, а також про внесені зміни до відповідного запису Державного реєстру прав та реєстрів у хронологічному порядку.”;


абзац перший пункту 7 після слів “Державного реєстру прав” доповнити словами “щодо кожного окремого об’єкта нерухомого майна”;


пункти 91 і 10 викласти в такій редакції:


“91. Надання інформації з Державного реєстру прав в електронній формі державному кадастровому реєстраторові забезпечується з використанням програмних засобів ведення Державного земельного кадастру шляхом здійснення користувачем пошуку за кадастровим номером земельної ділянки та отримання відомостей про зареєстровані речові права на таке нерухоме майно, їх завантаження в електронній формі для подальшого використання, у тому числі друку.


За окремим запитом державного кадастрового реєстратора інформація з Державного реєстру прав може також надаватися у формі переліку кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких у певний період часу вчинено реєстраційні дії в Державному реєстрі прав.


Адміністратор Державного земельного кадастру забезпечує передачу до Державного реєстру прав відомостей, що зазначені у пошуковому запиті, одночасно з формуванням такого запиту.


Технічний адміністратор Державного реєстру прав у режимі реального часу забезпечує передачу до Державного земельного кадастру відомостей про зареєстровані речові права на земельну ділянку або перелік кадастрових номерів земельних ділянок, щодо яких у певний період часу вчинено реєстраційні дії в Державному реєстрі прав за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті, для доступу до них державного кадастрового реєстратора.


Для захисту інформації застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.


Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Мін’юстом та Держгеокадастром шляхом прийняття спільних рішень, які оформляються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Порядку. 1. Пошук відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження здійснюється відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого цією постановою Кабінету Міністрів України.


Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо об’єкта нерухомого майна здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:


реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна;


кадастровий номер земельної ділянки;


адреса об’єкта нерухомого майна.


Пошук відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження щодо суб’єкта здійснюється за одним або декількома з таких ідентифікаторів:


для фізичних осіб: • прізвище, ім’я та за наявності по батькові;

 • номер та за наявності серія документа, що посвідчує таку особу;

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;


для юридичних осіб: • повне найменування юридичної особи;

 • ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ.”. 1. У Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1802):


1) в абзаці першому пункту 8 слова “формування державним реєстратором прав на нерухоме майно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав пошукового запиту за кадастровим номером земельної ділянки” замінити словами “автоматичного формування за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав пошукового запиту за кадастровим номером земельної ділянки під час формування та реєстрації заяви щодо державної реєстрації речових прав на земельну ділянку, їх обтяжень”;


2) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:


“9. Адміністратор Державного земельного кадастру в режимі реального часу забезпечує передачу до Державного реєстру прав відомостей про земельну ділянку за критеріями, зазначеними в пошуковому запиті.”. 1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 789 “Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо інформування у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2852):


1) у пункті 2:


підпункт 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:


“користувачу земельної ділянки — про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо земельної ділянки, яка перебуває у користуванні такого користувача, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв;”.


У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;


2) доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:


“21) сервісна послуга з інформування про реєстраційні дії у Державному реєстрі прав надається власникові об’єкта нерухомого майна також про подані заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо такого власника, а саме про реєстраційний номер, дату і час реєстрації таких заяв;”.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації