Авторизація

Новини

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 241  Бюджетного  кодексу  України (щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку)»  розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за власною ініціативою.

Проектом Закону передбачено внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу у частині:

збільшення гарантованого законом обсягу ДФРР (з 1 до 1,5% обсягу доходів загального фонду Державного бюджету);

забезпечення прогнозованості процесу визначення обсягу ДФРР (визначення обсягу ДФРР на плановий рік здійснюватиметься за рік до його початку, що сприятиме подовженню терміну відбору проектів і програм);

удосконалення процедури розподілу коштів ДФРР між регіонами з урахуванням рівня їх розвитку (кошти ДФРР розподілятимуться між регіонами з урахуванням чисельності їх населення, площі регіону, показника валового регіонального продукту);

спрямування коштів ДФРР виключно на реалізацію Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку.

передбачається, що до державного фонду регіонального розвитку додатково можуть зараховуватися також кошти, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ для цілей регіонального розвитку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.  Спрямування зазначених коштів передбачається на на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку загальнонаціонального значення, які визначені пріоритетними окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.

Кошти державного фонду регіонального розвитку, що визначаються в обсязіне менше1,5 відсотка обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України року, що передує плановому, спрямовуються на виконання програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних стратегіях розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу:

1) дві третини — на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та проектів розвитку об’єднаних територіальних громад), які забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями розвитку, та розроблені на основі технічних завдань на проекти регіонального розвитку відповідно до планів заходів з реалізації таких стратегій (далі – програми і проекти регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями розвитку);

2) одна третина — на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, та розроблені відповідно доплану заходів з її реалізації, та заходів з реалізації державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів (далі – програми та проекти регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку).

Пропонується передбачити, що центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної регіональної політики:

утворює комісію з відбору програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, та оцінки (перевірки) програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями розвитку, на їх відповідність вимогам законодавства;

доводить до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій інформацію щодообсягу коштів державного фонду регіонального розвитку на плановий бюджетний період, що спрямовуватиметься на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями розвитку;

за результатами здійснення оцінки на відповідність поданих програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства та на підставі рішення відповідної комісії подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів для їх затвердження не пізніше 1 вересня року, що передує плановому.

Пропонуэться розподіл обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку на плановий бюджетний період, що спрямовуватиметься на реалізацію програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених регіональними стратегіями розвитку, здійснюється з дотриманням таких критеріїв розподілу:

1) 80 відсотків коштів — для усіх регіонів пропорційно до площі регіону та чисельності його населення з рівною вагою обох цих факторів;

2) 20 відсотків коштів — для регіонів, у яких середньоарифметичне значення показника валового регіонального продукту на одну особу за останні три роки згідно наявних статистичних даних менше 75 відсотків середньоарифметичного значення такого показникана дату розрахунку в цілому по Україні, для фінансування програм і проектів які спрямовані на  зменшення соціально-економічних диспропорцій та заходів стимулювання розвитку проблемних територійвідповідно до Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів». Перелік таких регіонів визначається один раз на три роки.

Детальніше ознайомитися з проектом Закону можливо за посиланням.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації