Авторизація

Проект "Підтримка децентралізації в Україні - DESPRO"

Офіційний сайт: http://despro.org.ua

 

Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування
У посібнику розкрито основні засади процесу діловодства та організації обігу інформації в органах місцевого
самоврядування в Україні. Посібник містить зразки документів та посилання на нормативні акти, що регламентують
діяльність ОМС в інформаційній сфері та у питаннях діловодства. Цей посібник орієнтований як на депутатів місцевих
рад, так і на працівників апаратів рад та їхніх виконавчих органів, у тому числі на фахівців новостворених об’єднаних
територіальних громад.
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері містобудування
У посібнику викладено перелік нових повноважень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування.
У ньому також відображено чітку схему передачі таких повноважень, яка була запропонована Держархбуд-
інспекцією.
Також у посібнику посадові особи ОМС зможуть ознайомитися з особливостями здійснення держархбудконт-
ролю, механізмом складання відповідних документів та застосування заходів впливу до порушників містобудівного
законодавства.
Окрема частина посібника присвячена діяльності органів державного архітектурно-будівельного нагляду, який
буде здійснюватися у тому числі і відносно новоутворених органів держархбудконтролю. Про порядок його здійснення та наслідки такого нагляду для органів держархбудконтролю можна дізнатися саме з цього розділу.
Цей посібник орієнтований на фахівців органів місцевого самоврядування, у тому числі територіальних громад,
які вже об’єдналися у добровільному порядку
Застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування
У посібнику проаналізовано загальні повноваження органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин, які закріплені в Земельному кодексі та інших законодавчих актах України, у тому числі і в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні». Розкрито повноваження сільських, селищних та міських рад щодо розпорядження
земельними ділянками комунальної власності. Розглянуто низку практичних ситуацій, які стосуються надання (передачі) земельних ділянок. Окрему частину посібника присвячено застосуванню процедури земельних торгів, яка
сьогодні продовжує запроваджуватися в Україні. Наведено деякі форми документів, які складаються під час та за результатами проведення аукціонів.
З урахуванням останніх змін, які відбулися у сфері земельного законодавства, увагу приділено документації із землеустрою, її видам та порядку погодження.
Цей посібник орієнтований на фахівців органів місцевого самоврядування, у тому числі територіальних громад,які вже об’єдналися у добровільному порядку.
Бюджетний процес / Державні закупівлі в органах місцевого самоврядування
У посібнику доступною мовою наведено основні засади бюджетного процесу в Україні, особливості формування бюджетів новостворених об’єднаних територіальних громад, види доходів та видатків об’єднаних територіальних громад й інші питання, які стосуються формування і виконання місцевих
бюджетів.
В окремій частині цього видання викладено основні правила здійснення державних закупівель об’єднаними територіальними громадами як розпорядниками бюджетних коштів.
Цей посібник орієнтований на фахівців новостворених об’єднаних територіальних громад і направлений на допомогу у таких важливих питаннях, як складання та виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад і здійснення державних закупівель.
Практичні поради з питань бухгалтерського обліку та звітності в обслуговуючих коо- перативах. Посібник
У посібнику розглянуті питання організації документообігу, бухгалтерського та податкового
обліку в обслуговуючих кооперативах з кодом неприбутковості 0011.
Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази – Податкового кодексу України.
Посібник розрахований на представників органів управління та контролю, керівників,
бухгалтерів та фінансових менеджерів обслуговуючих кооперативів
Автор: : Кірсанова Ю.
Дата публікації: 2012 р.
Організація питного водопостачання у селах Швейцарії. Науково-практичне ви- дання
У роботі здійснено огляд організації питного водопостачання у швейцарських селах, у
тому числі динаміки розвитку цього сектору за останні сто років, з урахуванням нормативно-
правових, соціальних, економічних, екологічних, технологічних, фінансових та інших аспектів,
на практичних прикладах продемонстровано організаційно-правові моделі управління сіль-
ськими системами водопостачання.
Видання розраховане на широке коло читачів.
Автор: Сороковський В., Сороковська С.
Дата публікації: 2012
Реформа територіальної організації влади
Монографія присвячена правовим, фінансовим та організаційним аспектам реформу-
вання місцевого самоврядування та виконавчої влади на території, формуванню їх нової про-
сторової основи. Викладено аргументи на користь необхідності таких змін, досить ґрунтовно
описано теоретичні основи адміністративно-територіального устрою, умов створення адміні-
стративно-територіальних одиниць, зокрема, фінансові обмеження. Новизна полягає в пропо-
зиції формування бюджетної та галузевої політики на основі методу модельних адміністратив-
но-територіальних одиниць. Здійснено аналіз практичного моделювання громад та районів.
Подано критерії розмежування повноважень між державою та самоврядуванням, між рівнями
самоврядування та територіальними органами виконавчої влади, основи організації виконав-
чої влади на території. Даються рекомендації з практичного втілення наробок.
Для кращого засвоєння матеріалу запропоновано запитання, які найчастіше став-
ляться при обговоренні проблеми реформування адміністративно-територіального
устрою, та відповіді на них. Монографія пр
Автор: Ю. Ганущак
Дата публікації: 2013
Децентралізація в Україні: соціологічний погляд
У виданні представлено дослідження проблеми адміністративно-територіальної ре-
форми та місцевого самоврядування в Україні у соціологічному вимірі. Специфіка висвіт-
лення реформи місцевого самоврядування у ЗМІ доповнюється соціологічними оцінками
системи управління знаннями у системі місцевого самоврядування, підвищення кваліфіка-
ції працівників органів місцевого самоврядування, державних службовців районних і об-
ласних адміністрацій в Україні. Спільну платформу для презентації місцевого самовряду-
вання у виданні формує огляд правового регулювання адміністративно-територіального
устрою та місцевого самоврядування в Україні за часів незалежності.
Видання розраховане на посадових осіб органів державної влади і місцевого само-
врядування, політичних діячів, громадських активістів, науковців.
Автор: О. Гарнець, О. Гончарук, Н. Дмитрук, А. Ткачук
Дата публікації: 2013 р.
Реформування системи управління житловою нерухомістю міста. Практич- ний посібник
У посібнику широко представлено міжнародний досвід реформування управління
житловою нерухомістю, а також українське законодавство нерухомості і управління жит-
ловим фондом. Подано практичні аспекти і технології реалізації реформи управління жит-
ловою нерухомістю. Представлено досвід міст України в реформуванні управління житло-
вими будинками.
Для органів місцевого самоврядування, підрозділів із питань житлово-комунально-
го господарства, громадських організацій, керівників ОСББ і Асоціацій ОСББ .
Автор: Бригілевич В., Когут Г., Швець В., Шишко В., Щодра О.
Дата публікації: 2012 р.
Що треба знати службовцям місцевого самоврядування про суди: Практич- ний посібник для керівників органів місцевого самоврядування та юридичних служб
Практичний посібник дає відповіді на запитання, які часто виникають у посадових
осіб органів місцевого самоврядування: як ефективно запобігати виникненню судових
спорів, як діяти, коли справа в суді, як використовувати судові механізми для захисту прав
та інтересів територіальної громади, якими критеріями послуговується суд при оцінюван-
ні рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, як реагувати на судові
рішення, щоб не виникало подальших спорів, та ін.
У посібнику широко наводяться приклади з практики, вміщено бланки процесуаль-
них документів та інші корисні практичні матеріали.
Текст засновано на законодачих актах станом на 1 квітня 2012 р.
Видання розраховане на керівників органів місцевого самоврядування, працівників
їхніх юридичних служб, а також інших службовців місцевого самоврядування.
Автор: Р. Куйбіда, Т. Руда, Г. Лиско, А. Школик
Дата публікації: 2012 р.
Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський вимір для України. Практичний посібник
Пропоноване видання є практичним посібником з розроблення та управління про-
ектами у публічній сфері. У ньому системно наведено інструментарій розроблення проек-
тів відповідно до вимог, встановлених Європейською Комісією у Керівництві з управління
проектним циклом. Особлива увага приділена опису інтегрованого та логіко-структурно-
го підходів, ідентифікації проблеми, встановленню зацікавлених осіб проекту, плануван-
ню та управлінню реалізацією проекту.
Посібник призначений державним службовцям, посадовим особам місцевого само-
врядування, слухачам і викладачам системи підвищення кваліфікації та магістерських про-
грам з державного управління, працівникам громадських організацій.
Автор: Чемерис А.
Дата публікації: 2012 р.
Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України
Ця робота є дослідженням досвіду функціонування й динаміки реформування публічної
адміністрації і державно-територіального устрою розвинутих західноєвропейських демократій
(як-от: Іспанії, Італії, ФРН, Франції, Швеції, Швейцарії) та постсоціалістичних держав Централь-
но-Східної Європи (Польщі, Чехії) в контексті суспільно-правових процесів деконцентрації та
децентралізації влади, утвердження фінансової самостійності місцевого і регіонального само-
врядування для забезпечення його ефективності.
На основі опрацьованого матеріалу пропонується модель трансформації місцевого са-
моврядування й адміністративно-територіального устрою України у напрямі надання широких
повноважень органам місцевого самоврядування економічно самодостатніх громад і фінансо-
вого забезпечення їх реалізації. Зазначена модель відповідатиме засадам європейського права
і буде зорієнтованою на максимальне задоволення потреб та інтересів населення.
Видання розраховане на експертів і науковців у галузях конституційного, адміністратив-
ного та фінансового права, посадових осіб орга
Автор: О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко, О. Курінний, А. Школик, Н. Топпервін
Державна регіональна політика: від асиметрії до солідарності
Пропоноване видання є інформативним продуктом у сфері державної регіональної політики. У ньому зібрано та систематизовано матеріали досліджень та законопроектів у царині державної регіональної політики та регіонального розвитку.
Автор: Анатолій Ткачук
Дата публікації: 2013 рік
« Початок Попереднє 1 2 Наступне Кінець »

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації