Авторизація

Проект "Регіональне врядування та розвиток"

Офіційний сайт: http://www.rgd.org.ua/

Управління проектами: Практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку
У посібнику на основі системної інтеграції новітніх знань, викладених в стандартах «Основні засади з питань управління проектами», «Управління проектами та програмами» та «Основи визначення компетентності й сертифікації українських професіональних керівників і фахівців з управління проектами» та практики отриманої в ході впровадження стратегій розвитку Закарпатської та Запорізької областей розкрито зміст, технологію та організаційні аспекти діяльності з управління проектами в рамках реалізації стратегії розвитку соціально-економічних систем.
Для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців та посадовців органів місцевого самоврядування, студентів вищих навчальних закладів, науковців та викладачів.
Автор: В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва. За ред. проф. В. А. Рача
Дата публікації: 2010 р.
Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів
Практичний посібник «Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів» спрямований на надання практичної допомоги тим, хто прагне при стратегічному плануванні та проектній діяльності враховувати принципи стійкого розвитку й не може не зважати на довкільні пріоритети та вимоги природоохоронного законодавства.
Посібник висвітлює сутнісні та практичні аспекти різних форм екологічного оцінювання планованої та поточної діяльності (таких як екологічна експертиза, оцінка впливу на навколишнє середовище, стратегічна екологічна оцінка) та пропонує алгоритми їх практичного застосування. Розрахований на широке коло користувачів, але особливо корисним він буде державним службовцям та управлінським кадрам, залученим до планувальної, програмної та проектної діяльності, а також лідерам громадських організацій, викладачам і студентам відповідних програм підготовки.
Автор: Віктор Карамушка. За ред. Віталія Кучинського
Дата публікації: 2012 р.
Інструменти регіонального розвитку в Україні
У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти, нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні. Визначено широкий спектр питань її інституційного забезпечення. Докладно розглянуто особливості стратегічного планування розвитку регіонів, підходи до розроблення маркетингових стратегій територій. Розкрито проблематику публічно-приватного партнерства як інструмента регіонального розвитку. Значну увагу приділено як теоретичним, так і практичним питанням запровадження проектного підходу до управління регіональним розвитком.
Визначено основи логістики регіонального розвитку та розглянуто зарубіжний досвід формування відповідної політики.
Автор: За редакцією В. М. Вакуленка, О. В. Берданової
Дата публікації: 2013 р.
Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку
Посібник буде корисним для посадовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників(-ниць) бізнесу та неурядових організацій, ініціативних груп і агенцій регіонального розвитку, експертів(-ок), які розробляють програмні документи, залучені до розробляння та впроваджування, бюджетування, моніторингу та оцінювання проектів соціально-економічного розвитку, а також для тренерів(-ок), науковців, дослідників(-ць) та викладачів(-ок) у сфері стратегічного планування та управління проектами і гендерних студій, та всіх інших, хто займається питаннями збалансованого регіонального розвитку та впровадження соціально-гендерних підходів у теорію та практику розвитку.
Автор: Маріанна Колодій, Олена Моргун, Олександра Сорокопуд, Керол Хуліхен, Анна Шиптур, Ігор Санжаровський. За редакцією Ігора Санжаровського
Дата публікації: 2012 р.
Посібник з підготовки заявок на фінансування проектів розвитку інженерної інфраструктури територіальних громад
Цей посібник підготовлено з метою надання практичної допомоги зацікавленим у написанні заявок на отримання органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та іншими організаціями фінансування від міжнародних фінансових інституцій для проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури територіальних громад сіл, селищ, міст, районів чи областей.
Автор: Збігнєв Єнджеєвскі (Польща), за редакцією: Данкана Літча (Великобританія), Віталія Лисенка (Україна)
Дата публікації: 2009р.
Формування політики регіонального розвитку
Досвід країн Центральної та Східної Європи в контексті вступу до ЄС
Автор: Томаш Потканскі, Віктор Ніжнянскі, Петер Сегварі
Дата публікації: Листопад 2006р.
Досвід стратегічного планування розвитку Запорізької області із залученням громади
У публікації представлено досвід Запорізької області щодо розробки у 2006–
2008 рр. стратегії її розвитку із залученням широкого кола зацікавлених осіб.
Автор: Ірина Лєх, Сергій Могильний, Володимир Назаренко, за редакцією Ігоря Санжаровського
Дата публікації: 2008р.
Досвід формування та реалізації стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року із залученням громади
У дослідженні проаналізовано етапи й підходи до формування та підтримки
втілення стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року. Основну увагу
приділено оглядові досвіду, який стосується нових механізмів, технік форму-
вання і здійснення стратегічного розвитку, зокрема нормативному, дослідному,
фінансовому та організаційному забезпеченню цього процесу та залученню гро-
мадян до розробки та прийняття рішень.
Автор: Світлана Слава, Володимир Гоблик, Марія Попадинець, Олег Лукша, Оксана Станкевич, Людмила Грицак, за ред. Світлани Слави, Володимира Гоблика
Дата публікації: 2010р.
Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні
У публікації подано результати аналізу інституційного забезпечення вироблення та
впровадження державної регіональної політики та практики взаємодії органів влади в
Україні, зокрема проаналізовано теоретичні засади регіональної політики та регіонального розвитку, ролі та повноваження центральних та місцевих органів державної влади
та місцевого самоврядування, недержавних інституцій щодо формулювання та реалізації державної регіональної політики, досвід запровадження в Україні таких інструментів
регіонального економічного розвитку як спеціальні (вільні) економічні зони, території
пріоритетного розвитку, державні цільові програми тощо, а також представлено рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення регіональної політики в Україні.
Автор: Маркіян Дацишин, Василь Керецман
Дата публікації: 2007р.
Інституційне забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку територій: Зарубіжний та український досвід
У дослідженні здійснено аналіз механізмів інституційної підтримки інвес-
тиційного й інноваційного розвитку регіонів. Воно побудоване з врахуванням
послідовності дій при здійсненні інвестиційно-інноваційного розвитку: мето-
дологія ідентифікації бізнесового клімату, створення агенцій просування інвес-
тицій нового зразка, формування інноваційної політики та високого рівня інс-
титуцій сприяння розвитку інновацій і здійсненню технологічних трансфертів.
Автор: Світлана Слава (Україна), Петер Сегварі (Угорщина), Раса Моркунайте (Литва)
Дата публікації: 2008р.
Моніторинг та оцінювання стратегій і програм регіонального розвитку в Україні
У виданні зроблено спробу проаналізувати практику, основні підходи та методи моніторингу та оцінювання стратегій, програм та проектів регіонального розвитку в Канаді, Польщі та Україні. На основі аналізу авторами запропоновані висновки та рекомендації щодо формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегій і програм регіонального розвитку, зокрема й Державної стратегії регіонального розвитку.
Автор: Богдан Винницький (Канада), Мирослава Лендьєл (Україна), Юстина Ратейчак (Польща)
Дата публікації: 2007р.
Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку
У виданні представлено загальні підходи, а також описано сучасні методики моніторингу й оцінювання стратегій, програм і проектів. Окремо проаналізовано нормативні документи та представлено практику здійснення моніторингу й оцінювання реалізації програмних документів на державному та місцевому рівнях у Канаді, Польщі й інших країнах ЄС і Україні.
Автор: Богдан Винницький (Канада), Мирослава Лендьел (Україна), Юстина Ратейчак (Польща), Ігор Санжаровський (Україна), за редакцією Ігоря Санжаровського (Україна), Юрія Полянського (Україна)
Дата публікації: 2007
Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном
У публікації представлено кращий зарубіжний та український досвід у сфері державно-приватних партнерств (ДПП), проаналізовано чинні нормативно-правові акти України, що формують передумови для створення державно-приватних партнерств, визначено основні бар’єри, які обмежують їх розвиток, і потреби у вдосконаленні законодавства. Зокрема, вивчено досвід Канади, країн Європейського Союзу та Австралії. Поряд з аналізом практичного досвіду інших країн у публікації описано логіку й етапи узагальненого процесу оцінювання та підготовки партнерств, які варто використати органам влади України в процесі удосконалення законодавства у сфері ДПП.
Автор: Богдан Винницький (Канада), Мирослава Лендьел (Україна), Богдан Онищук (Канада), Петер Сегварі (Угорщина)
Дата публікації: 2008р.
Розвиток економічно проблемних територій: міжнародний досвід
У дослідженні здійснено аналіз механізмів підтримки розвитку економічно проблемних територій у Канаді, США, ЄС та Угорщині. Основна увага зосереджена на огляді законодавчого забезпечення досліджуваної сфери, критеріїв визначення економічно проблемних територій, долученої до аналізованих питань організаційної структури підтримки розвитку, різноманітних комбінацій методів економічного розвитку відсталих територій та формату надання фінансової допомоги на ті чи інші напрями підтримки розвитку.
Автор: Світлана Слава (Україна), Девід Амборські (Канада) , Петер Сегварі (Угорщина), Маркіян Дацишин (Україна)
Дата публікації: 2007р.

Префект

Децентралізація

Навіщо змінювати Конституцію у частині децентралізації